Yêu cầu và nhiệm vụ thiết kế trắc ngang đường phố

1. Định nghĩa : trắc ngang đường phố là mặt cắt vuông góc với tim đường phố, trên đó thể hiện đầy đủ kích thước, cấu tạo của các bộ phận đường phố 12 view.
Khác với đường ôtô, chức năng không gian của đường phố thê hiện chủ yếu trên mặt cắt ngang. Thông qua quy mô, kích thước và các bộ phận tạo thành của mặt cắt ngang sẽ thấy được phần nào vai trò, vị trí và chức năng của tuyến đường. Mặt cắt ngang được lựa chọn để thiết kế sẽ quyết định điều kiện xe chạy (an toàn, thông suốt, tiện lợi) cũng như quyết định giá thành Xây dựng, diện tích chiếm đất, điều kiện cải thiện môi trường đô thị và bộ mặt kiến trúc của đô thị. Do đó công việc đầu tiên để thiết kế xây dựng mới hay cải tạo tuyến phố buộc phải luận chứng kinh tế – kỹ thuật để lựa chọn trắc ngang thỏa mãn các yêu cầu đề ra bằng cách xem xét một cách tổng hợp tất cả các vấn để liên quan đến kỹ thuật và kinh tế, cũng như các vấn đề về mỹ thuật, kiến trúc, điểu kiện mặt bằng, điểu kiện địa chất, địa hình,… Đồng thời xem xét đáp ứng cả yêu cầu hiện tại và trong tương lai để có phương án đầu tư phân kỳ.

2. Thiết kế trắc ngang
a) Các sô’liệu ban đầu, bao gồm:
– Quy hoạch giao thông và thoát nước của khu vực, trong đó có dự án tuyến phố được xây dựng hay cải tạo;
– Chức năng và nhiệm vụ tuyến đường phố;
– Lưu lượng và thành phần xe chạy hiện tại và tương lai;
– Hệ thống các công trình ngầm, nổi cần bố trí;
– Loại, tính chất, chiều cao các công trình kiến trúc ở hai bên;
– Điều kiện địa hình, địa chất, địa chất thủy văn, khí hậu… và các tài kiệu khác có liên quan.
b) Nhiệm vụ thiết kế, bao gồm:
– Xác định bề rộng phần xe chạy (dành cho cơ giới, thô sơ), chiểu rộng vỉa hè, dải phân cách, dải cây xanh… từ đó xác định kích thước hình học của mặt cắt ngang giới hạn giữa hai chỉ giới đường đỏ – (Right of Way).
– Xác định vị trí tương quan giữa các bộ phận trên trắc ngang.
– Xác định vị trí các công trình ngầm, nổi.
– Xác định độ dốc ngang và cao độ của các bộ phận.
– Xác định kích thước mặt cắt ngang (đường một chiếu hay hai chiều).
– Luận chứng kinh tế – kỹ thuật để lựa chọn trắc ngang từ các phương án được đề xuất.