Xây tường – P1

Vật liệu và vữa xây tường xem ờ mục 3.3.7.
Mac vữa xây các mảng t -ừng giữa các lỗ cửa nên > 50, vì để chống va đập.

a/ Xây tường gạch: Tường gạch xem ờ mục 3.3.7.15. 
Gạch xây tường phải đạt mac thiết kế, độ hút nước 8 – 12%, không sai kích thước lớn, mặt phải phẳng, cạnh phải thẳng, không có nhiều vết nứt, không bị sứt > 15 mm. Trong viên gạch không được lẫn đá vôi, không dính bụi hoặc các chất bẩn, rêu bám. Nếu gạch không sạch thì phải cạo, rửa sạch.
Vữa xây gạch xem ờ mục 4.3.2.3. Mac vữa xây tường gạch xem ờ xây từng loại tường.
Độ dẻo của vữa xây tường gạch như sau (cm):
– Khi xây gạch đất sét nung:
8 -13 – nếu trời khô hanh, nắng gắt;
6 – 8 – nếu trời ẩm ướt, lạnh;
– Khi xây gạch có lỗ: 7 – 8;
– Khi xây gạch xỉ: 10 -13;
– Khi xây các gạch khác: 4-6.
Khi xây tường gạch cần chú ý như sau:
1. Xây từ góc tường, lỗ cửa ra.
2. Xây đồng đều suốt chiều dài tường.
3. Mạch vữa dày:
8-12 mm – khi xây gạch đất sét nung;
10 – 25 mm – khi xây gạch không nung.
4. Khi xây cao khoảng 1 m thì chừa lỗ giáo và cứ cách khoảng 1 m lại chừa môt lỗ như ờ hình 4.10: 1 – lỗ giáo gỗ; 2 – lỗ giáo sắt.
5. Cần chừa (chua xây) các mảng tường để đi lại tạm, chẳng hạn, mảng tường dưới cửa sổ. Nếu túừng không có của sổ, muốn chừa lỗ để đi lại tạm thời chừa lỗ cao < 2 m, hình tam giác với cạnh đáy khoảng 1,2 m.

Xây tường - P1 1

Hình 4.10
Cấu tạo các loại tường gạch xem ở mục 3.3.7. Sau đây chúng ta chỉ đề cập đến một sô’ loại tường gạch.
Cấu tạo của tường chịu lực xem ở mục 3.3.7.1. Tường chịu lực thường bị xé nứt theo mạch dứng nên việc xây tường gạch chịu lực phải
tránh không đuực trùng mạch đứng. Thông thường người ta xử lý bằng 3 ,
các viên gạch — ở các góc (h.4.11).

Xây tường - P1 1

Hình 4.11
Tường chịu lực thường được xây theo phương pháp một dọc một ngang hoặc ba dọc một ngang hoặc năm dọc một ngang. Xây một dọc
một ngang chịu lực tốt hơn cả nhưng năng suất thấp hơn, xây năm dọc một ngang thì ngược lại, ba dọc môt ngang thì ờ loại giữa (cường đô chịu lực khi xây ba dọc một ngang bằng 96% khi xây một dọc một ngang).
Cấu tạo của tường trèo xem ở mục 33.1.3. Khi xây tường treo cần chống tạm giữa dầm như ờ hình 4.12, sau một tuần mói dược bỏ cột chống tạm.

Xây tường - P1 1

Hình 4.12
Cấu tạo của tường ngoài, yêu cầu về gạch và mac vữa dể xây tường ngoài xem ở mục 3.3.7.4. Mặt ngoài của tường ngoài phải xây gạch nguyên (không vỡ), mặt trong có thể xây gạch vỡ (với tường > 220 mm).
Tường ngoài nhà một tầng thường xây theo kiểu “hoa mai” như ờ hình 4.13.
Cấụ tạo của tường trong, yêu cầu về gạch xây tường trong xem ờ mục 3.3.7.5. Nên xây kín cả phía trên. Khi xây gần dến dầm hoặc trần,… thì nên xây một lớp gạch nghiêng (h.4.14) để tường chắc hơn, vì liên kết chặt phía trên. Khi xây, cho vữa vào dầu viên gạch và thúc viên gạch lên để cho đầy kín vữa, không được chỉ chèn bằng gạch vỡ, ngói vỡ hoặc chi có vữa.

 Tường trong thường là mỏng nên phải xây thật thẳng đứng và các mạch vữa đứng phải chèn vữa thật đầy.

Xây tường - P1 1

Cấu tạo của tường lấp khung xem ờ mục 3.3.7.7. Gạch phải xây sát cốt, cốt thép chờ ở cột sẽ câụ vào mạch vữa xầy tường. Nếu không có thép chờ thì đục xờm mặt cột phía có xây tường và quét nước ximãng đặc (xem ở mục 3.3.7).
Phải xây tường lấp khung từng đợt caõ 6 – 7 lớp gạch, chờ cho đợt xây trước (dưới) khổ mới xây dợt sau (trẽn) dể cho vữa có đủ thời gian co ngót. Trước lúc xây (vỉa) lớp gạch nghiêng như ở hình 4.14 cũng phải để khô đoạn tường phía dưới và nên phun nước ướt trẩn hoặc dầm phía trên.
Khi xây lấp khung thép, các phần tường tiếp xúc với khung thép phải xây bằng vữa ximăng – cát, vì vôi sẽ ãn.mòn thép.
Cấu tạo của tường bổ trụ và mac vữa xây tường bổ trụ xem ở mục 3.3.7.8. Khi xây tường bổ trụ thì trụ và tường phải thành một khối thống nhất. Tường bổ trụ không được xây trùng mạch đứng, vì sẽ làm trụ có thể tách khỏi tường.
Cấu tạo của tưởng thu hồi xem ở mục 3.3.7.12. Tường thu hồi phải xây đổng thời cả hai bên lên theo kiểu mỏ giật (h.4.15) và chừa lỗ đặt xà gồ. Chỗ đặt xà gồ
phải xây bằng gạch nguyên.
Sau khi xây khoảng 7 – 10 ngày thì đặt xà gồ và tiếp tục xây hoàn chỉnh.
Cần kiểm tra nóc hồi có đúng vị ưí không.

Khi xây tường thu hồi cần nhớ chừa lỗ đặt dầm trần (nếu có). Nếu dầm 80 X 120 (mm) thì kích thước lỗ 130 X 140 (mm) (hai lớp gạch). Nếu hai dẫu dầm trần gối đẩu nhau thì chừa lỗ 200 X 240 (mm).
Các lỗ chừa ờ hai tường đối nhau phải thẳng hàng với nhau.