Xây móng

Cấu tạo của móng xem ở mục 3.3.3.
Khi xây móng cần chú ý các vấn đề sau đây:

1. Chừa các lỗ đặt đường ống kỹ thuật (cấp – thoát nước, điện,…) đúng vị trí thiết kế, khôrg nên xây xong móng mới đục các lỗ này. Chiều cao các lỗ này cần đủ ( ể phòng khi nhà lún không ảnh hưởng đến các đường ống kỹ thuật.
2. Nên thi công các bộ phận ngầm (bể chứa nước, bể xí, …) cùng lúc với thi công móng. i

Khi xây móng cần ( im bảo các yêu cầu về an toàn lao động như sau:
1. Trước khi xây ir. jng phải kiểm tra xem việc chống đỡ thành hố móng đã chắc chắn chưa Nếu có hiện tượng sụt lở thì phải xử lý ngay rồi mới bắt đầu xây móng.
2. Trong quá trình xây móng phải luôn kiểm tra các thanh chống đỡ thành hố móng, nhất là khi có mưa, bão.
3. Chuyển vật liệu, vữa,… phải đảm bảo an toàn cho người đang làm
việc dưới hố móng.
4. Khi lên xuống hố móng phải dùng thang, không được đi trên các thanh chống thành hô’ mỏng.

Bây giờ chúng ta nói về xây một số loại móng:
a/ Xây móng gạch: Móng xây bằng gạch xem ở các mục 3.3.3.la, 3.3.3.3a và 3.3.3.4a.
Sau khi làm lớp lót thì xây móng. TrUỨc khi xây cần kiểm tra kích thước hố móng, lớp lót, quét dọn rác bẩn và làm khô chỗ xây.
Yêu cầu vể gạch và mac vữa xây móng xem ờ mục 3.3.3. la.
Vũa xây móng gạch dùng cát hạt vừa (0,25 – 0,50 mm), dô dẻo 9 – 13 cm. Vữa xây móng dưới mực nước ngầm hoặc dưới nước ăn mòn không được dùng cát đen.
Vữa xây móng gạch phải theo quy định ờ mục 4.3.2.3.
Xây móng đơn bằng gạch như xây cột gạch (xem ở mục 4.3.4.2a).
Xây móng băng bằng gạch như xây tường gạch (xem ở mục 4.3.4.3a).
Yêu cầu về khối xây xem ở mục 4.3.1.
Khi cần đật cốt thép hoặc làm giằng cho móng gạch thì theo cấu tạo ờ mục 3.3.3.4a.
Định mức vật liệu và nhân công để xây móng gạch như sau:
– Móng đơn: Xem xây cột gạch (mục 4.3.4.2a).
– Móng băng: Xem xây tường gạch (mục 4.3.4.3a).
Khi kiểm tra, nghiêm thu móng gạch xây phải tuân theo TCXD 79 – 1980 (Thi công và nghiệm thu các công trình nền móng) và TCVN 4085 – 1985 (Kết cấu gạch dá. Quy phạm thi công và nghiệm thu).
Sai lệch cho phép (mm) khi xây móng gạch :
1. Chiều dày móng : 15;
2. Chiều cao móng : 15;
3. Đường tim<4) móng : 10;
4. Độ thẳng đứng của móng: 10;
5. Lệch lớp xây trên chiều dài 10 m so với phương nằm ngang: 20;
6. Đô bằng phẳng của mật bên móng có trát khi kiểm ưa bằng thước tẩm 2 m: 5.
Nếu là móng cả hàng cột thì phải kiểm tra đường tim, độ cao và mép móng cả hàng cột. Nếu có móng nào không dạt các yêu cầu ở ưên thì dùng bêtông mac 100 sửa cho đạt yêu cầu.

b/ Xây móng đá: Móng xây bằng đá xem ở các mục 3.3.3. lb, 3.3.3.3b, 3.3.3.4b.
Yêu cầu về đá và mac vữa để xây móng đá xem ở mục 3.3.3. Ib.
Vữa xây móng đá phải theo quy định ở mục 4.3.2.3.
Sau khi làm lớp lót thì xây móng. Trước khi xây cần kiểm tra kích thước hố móng, lớp lót, quét dọn rác bẩn và làm khô chỗ xây.
Cấu tạo của móng đá xây xem ở hình 3.77.
Vữa xây dá hộc dùng cát cỡ hạt to (0,5 – 1,0 mm), độ dẻo 7 – 12 cm. Vữa xây các loại đá khác dùng cát cỡ hạt vừa (0,25 – 0,50 mm).
Xây dá hộc phức tạp hơn xây gạch nên đòi hỏi thợ có tay nghề cao hơn. Khi xây phải đặt viên đá theo chiều mỏng và đẽo gọt các chỗ nhô ra, phải lèn chặt bằng đá nhỏ và vữa.
Xây đá hộc tốn vữa hơn xây đá gia công hoặc xây gạch.
Xây móng đơn bằng đá như xây cột dá (xem ở mục 4.3.4.2b).
Xây móng băng bằng đá như xây tường đá (xem ờ mục 4.3.4.3b).
Khi cẩn đặt cốt thép hoặc làm giằng cho móng đá xây thì thực hiện như móng gạch xây.
Định mức vật liệu và nhân công để xây móng dá như sau:
– Móng đơn: Xem xây cột dá (mục 4.3.4.2b).
– Móng băng: Xem xây tường đá (mục 4.3.4.3b).
Khi kiểm tra, nghiệm thu móng đá xây phải tuân theo TCXD 79 – 1980 và TCVN 4085- 1985.
Sai lệch cho phép (mm) khi xây móng đá(1):
1. Chiều dày móng 30 (đá hộc), 15 (đá đẽo);
2. Chiều cao móng(3): 25 (đá hộc), 15 (dá đẽo);
3. Đường tim{4) móngt5): 20 (đá hộc), 10 (đá đẽo);
4. Độ thẳng dứng của móng: 20 (đá hộc), 10 (đá đẽo);
5. Lệch iớp xây (6) trên chiều dài 10m so với phương nằm ngang: 30 (đá hộc), 20 (đá đẽo);
6. Đô bằng phảng của mặt bên móng có trát khi kiểm tra bằng thưởc tầm 2 m: 20 (đá hộc), 5 (đá đẽo).