Xây cột

Cột gạch, đá xem ở mục 3.3.5.2, ờ đây chỉ đề cập đến xây cột gạch, dá.
Vữa xây cột gạch, đá xem ở các mục 3.3.5.2 và 4.3.2.3.
Yêu cầu về khối xây cột gạch, đá và đật cốt thép trong cột gạch, đá xem ờ mục 4.3.1.

a/ Xây cột gạch dùng gạch đặc hoặc 2 lỗ tròn dọc loại A. Chọn các viên gạch đều đặn, không bị sứt mẻ.
Vữa xây cột gạch có dô dẻo 9-13 cm. Khi ười hanh khô, nắng gắt, độ dẻo cùa vữa phải 14 -15 cm.
Khi xây cột gạch cần phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:
1. Trước khi xây cột, cần kiểm tra tim cột và độ cao đỉnh móng. Khi độ cao các cột trên từng hàng không bằng nhau thì dùng bêtông sỏi nhỏ mac 100 đổ thêm cho bằng nhau.
2. Cột thường mảnh, tiết diện nhỏ và chịu nén đúng tâm nên khi xây phải thật thẳng đứng (không nghiêng, cong vênh, vặn vỏ đỗ).
3. Các lớp gạch phải giằng nhau.
4. Các mạch vữa phải đều, đầy. Các mạch ngang phải nằm ngang (không được lệch), các mạch đứng phải dày < 10 mm (dể dảm bảo sự ổn định của cột). Các mạch trần không dể sâu quá 10 ram.
5. Nếu có lỗ trong cột thì phải chừa khi xây, không được đục lỗ khi vữa trong cột đã đông cứng.
6. Xây cao 0,5 – 0,6 m lại phải dừng để chờ vữa đông cứng mới xây tiếp. Mỗi ngày không đừợc xây cao quá 2,4 m, vì vữa sẽ bị nén lớn làm cột bị biến dạng, xiêu vẹo.
7. Cột các tầng phải nằm trên một trục thẳng dứng.
8. Khi xây xong phải cố định đầu cột.
9. Khi xây cột gạch không trát phải xây thật vuông vức, dối xứng, xây xong một tầm giáo cần cạo sạch vữa và quét sạch mặt cột.
10. Cần che mưa nắng và không được dụng vào cột mới xây.
Xây 1 m3 cột gạch cần 550 viên gạch chỉ và 290 lít vữa (Định mức sô’ 2084).
Nếu tính cho 1 m chiều cáo cột thì cần:

Khi kiểm tra, nghiêm thu xây cột gạch phải tuân theo TCVN 4085 – 1985.
Sai lệch cho phép (mm) khi xây cột gạch(1):
1. Chiều ngang cột ®: 15;
2. Chiều cao cột(3) trong một tầng: 15;
 3. Đường tim w cột(5) trong một tầng: 10;
3. Độ thẳng dứng của cột: 10 (mỗi tầng), 30 (cả nhà);
4. Độ bằng phảng của mặt cột khi kiểm tra bằng thước tầm 2 m : 5;
5. Chiều dày mạch ngang: 6-12; »
6. Chiều dày mạch đứng: 10;
7. Chiều sâu của mạch lõm: 10.
Sai lệch (3) phải được sửa khi xây cột ở tầng tiếp theo. Sai lệch (4) phải được kiểm tra khi dang xây (cứ xây 4-5 lớp gạch phải kiểm tra một lần) và phải được loại trừ theo từng tầng.
Chiều dày mạch vữa phải kiểm tra khi chua trát (các sai lệch 6 và 7).
Khi có cả hàng cột thì phải kiểm tra đường tim, độ cao và mép cột cả hàng. Nếu có cột nào không đạt các yêu cầu nêu ờ trên thì dùng bêtông mac 100 sủa cho đạt yêu cầu.
Cột gạch bị nghiêng, xoắn vỏ đỗ và sai lêch quá cho phép phải xây lại, không đắp vữa để khắc phục.
u> -CS) Như xây móng gạch. 

b/ Xây cột đá dùng các viên đá dài, dày, không nên dùng đá vát cạnh, đá mỏng.
Vữa xây cột đá như vữa xây cột gạch nhưng khô hơn.
Khi xây cột đá cần phối hợp viên to và viên nhỏ, không được xây các viên lớn bọc xung quanh cột, ở giữa toàn đá vụn (h.4.9).
Phải chèn kỹ bằng đá vụn và vữa cho kín khít.
Xây cột bằng đá ong, đá chẻ tương tự như xây đá hộc.
Định mức xây cột đá như xâv tường đá.
Kiểm tra, nghiệm thu cột đá xây phải tuân theo TCVN 4085 – 1985.
Sai lệch cho phép (mm) ?díi xây cột đá :
1. Chiều ngang cột ® : + 20
■*10;
2. Chiều cao cột(3) trong một tầng: 25;
3. Đường tim w cột<5> irong một tầng: 10;
4. Độ thẳng đứng của cột: 15 (mỗi cột), 30 (cả nhà);
5. Độ bằng phẩng của nật cột khi kiểm tra bàng thước tầm 2 m: 5.