Thiết kế móng – P3

3. Móng đơn
Móng đơn còn gọi là móng đôc lập, móng cột hoặc móng trụ. Móng đơn nằm dưới cột, với diện tích riêng lẻ (h.3.79). Trên mặt bằng, móng đơn có thể là hình vuông, hình chữ nhật, hình 8 cạnh, hình tròn,…
Khi tải trọng tập trung đặt đúng tâm thì nên dùng mặt bằng móng dơn có dạng hình vuông, hình 8 cạnh, hình tròn Khi tải ưọng tập trung đặt lệch tâm thì nên dùng mặt bằng móng đơn có dang chữ nhật nhưng hai cạnh không nên chênh lệch nhau nhiều. Móng đơn có mặt bằng hình chữ T dùng khi cột có tiết diện hình chữ T.
Trong thực tế hay gập trường hợp làm móng gần các công trình đã có nên phải dùng móng dơn lệch, khi đó không nên dùng móng đơn dạng chân người (h. 3.80a), raà nên dùnê mónẽ đơn chân v-t (h-3-80b)-

Thiết kế móng - P3 1

Móng đơn có thể là móng cứng, móng mềm hoặc móng kết hợp. Để áp lực phân bố đều hơn, trên móng cứng người ta làm đế cột bằng bêtông cốt thép, dùng thép đường kính 8-12 mm đặt cách nhau a = 100 mm, chiều cao bêtông dế cột > 300 mm (h.3.81).
Tất nhiên, nếu dùng được móng đơn thì tiết kiệm vật liệu nhất.
a/ Móng đơn bảng gạch xây thường lấy bậc như ở hình 3.82a hoặc hình 3.82b.
Móng đơn bằng gạch xây dưới cột gỗ như ờ hình 3.83.
Móng đơn bằng gạch xây dưới dầm bêtông cốt thép như ờ hình 3.84.
b/ Móng đơn bằng đá xây dưới cột gạch xây như ở hình 3.85: a/ móng bậc; b/ móng hình tháp.
Móng đơn bằng đá xây dưới cột bẽtông cốt thép như ở hình 3.86.
c/ Móng đơn bằng bêtông gạch vỡ dưới cột gỗ như ở hình 3.87: a/ có sắt nẹp; b/ chân cột đặt trong bêtông gạch vỡ (bằng vữa tam hợp mac 50), chân cột sơn hắc ÚI chống mục.
d/ Móng đơn bảng bêtông cốt thép được dùng khi nền yếu. Cốt thép trong móng đơn đặt thành ô vuông cách nhau 100 – 150 mm, bằng thép đường kính > 12 mm, đặt về phía dưới đế móng (h.3.88). Móng đơn
bêtông cốt thép cũng có thể phải đặt hai lớp cốt thép (tùy nền và tải trọng lên cột). Phần chân cột bêtông cốt thép dưới mặt nển nhà thi công cùng với móng, do vậy cần đặt cốt thép cột liên kết với cốt thép móng. Đình cổ móng đơn phải rộng hơn canh cột 50mm để có chỗ tỳ khi dựng ván khuôn.

Thiết kế móng - P3 1

Dưới móng đơn bằng bêtông cốt thép thường có lớp lót bằng sỏi có tưới vữa ximãng hoặc lớp bêtông để tránh bêtông móng thấm vào nền, bètông móng lẫn với đất nền và giữ cốt thép và ván khuôn ở vị trí xác định.

Bêtông bảo vệ cốt thép xem ở mục 3.3.32.

Tiết diện móng dơn bang bêtông cốt thép có thể là hình chữ nhật như ở hình 3.88, hình bậc như ờ hình 3.89 hoặc hình tháp như ở hình 3.90.
Khi chiều cao móng h < 400mm thì chỉ làm 1 bậc như ở hình 3.87. Khi 400 < h < 900mm thì làm 2 bậc (h.3.89). Khi h > 900mm thì làm 3 bậc.
Để tăng dộ cứng của các móng đơn và nhất là chống lực đạp, tránh cho móng đơn bị xê dịch vị trí, nên có dầm(1) nối các móng đơn như ở hình 3.91: a/ tốt về chịu lực của dầm; b/ thích hợp khi chịu lực nằm ngang. Dầm này phải nằm thấp hơn mặt đất quy hoạch 400 – 500mm, nếu có tầng hầm thì phải thấp hơn sàn tầng hầm
150-200mm. 
Móng đơn bêtông cốt thép dưới cột thép như ờ hình 3.92.

e/ Móng dơn kết hợp vật liệu. Khi móng dơn phải đặt sâu thì nên kết hợp các loại vật liệu như sau:
– Móng đơn có đế móng là đá xây, cổ móng là gạch xây như ở hình 3.93: a/ đá có quy cách; b/ đá không quy cách.
– Móng đơn có đế móng là bêtông gạch vỡ, cổ móng là gạch xây như ở hình 3.94.
– Móng đơn có đế móng là bêtông dá hộc, cổ móng là gạch xây như
ở hình 3.95.

Thiết kế móng - P3 1
Hình 3.93

– Móng đơn có đế móng là bêtông cốt thép, cổ móng là gạch xây như ờ hình 3.96.
– Móng đơn có đế móng là bêtông cốt thép, cổ móng là đá xây như ở hình 3.97.