Quyền về mở cửa sang bất động sản liền kề

1.1. Quyền về mở cửa sang bất động sản liền kề

♦ Điều 270 của Bộ luật Dân sự quy định:
Người có quyền sử dụng dất dược sử dụng không gian và lòng dất theo chiều thẳng đứng từ chỉ giới đường đỏ, phù hợp với quy hoạch Xây dựng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định và không được làm ảnh hường đến việc sử dụng bất động sản liền kề.
♦ Điều 7.12 (Phần hai) của Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam quy định:
1. Từ tầng 2 (lầu 1) trờ lên, trên các bức tường cách ranh giới đất với công trình liền kề dưới 2m không được mờ của di, cửa sổ, lỗ thông hơi,… (chì được mờ trên các bức tường cách ranh giới dất với nhà liền kề ít nhất 2m). Khi mở cửa cần có biện pháp tránh tia nhìn vào nội thất nhà liền kề (chắn tầm nhìn hoặc bố trí so le các cửa sổ giữa hai nhà…).
Trường hợp được người có quvền sử dụng bất động sản liền kề thoả thuận thì trôn bức tường xây dựng cách ranh giới đất dưới 2m có thể dược mở các lỗ cửa nhưng phải đề phòng trường hợp lửa cháy lan giữa hai nhà. Các lỗ cửa này là cửa cố định (chớp lật hoặc lắp chết kính) có mép dưới cao hơn mặt sàn ít nhất 2m. Khi thoả thuận bị huỷ bỏ, việc bít các lỗ cửa này là mặc nhiên, không phải thương lượng, xét xử.
2. Mép ngoài cùng của ban công, logia, hành lang,., trông sang nhà liền kề phải cách ranh giới đất giữa hai nhà ít nhất 2m.
3. Đối với các bức tường giáp với khu đất công cộng (công viên, bãi đỗ xe,…), cơ quan quản lý xây dựng có thể cho phép mở một số cửa sổ cố định hoặc lắp đặt các chi tiết trang trí kiến trúc.
Như vậy, dù nhà cao hơn các nhà liền kề cũng không được quyền mở cửa sổ, lỗ thông khí hoặc dục tường để đặt kết cấu xây dựng sang không gian nhà liền kề.
♦ Điều 276 của Bộ luật Dân sự quy định:
Chủ sở hữu nhà chỉ được trổ cửa đi, cửa sổ quay sang nhà liền kề nhà đối diện và lối đi chung theo quy định của luật xây dựng.
♦ Điều 211 của Bộ luật Dân sự quy định:
Trong trường hợp cây cối, công trình xây dựng có nguy cơ sập dổ xuổng bất dộng sản liền kề hoặc nơi sinh hoạt công công thì chủ sờ hữu phải chặt cây, sửa chữa hoặc phá dỡ công trình dó. Chủ sở hữu bất đông sản liền kể có quyền yêu cầu chủ sở hữu cây cối, công trình xây dựng có nguy cơ sụp đổ để chặt cây, phá dỡ, hoặc chủ sờ hữu bất dộng sản liền kề có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cho chật cây, phá dỡ và phải chịu mọi chi phí,…

1.2. Quyền về lối đi qua bất động sản liền k
♦ Điều 280 của Bộ luật Dán sự quy dịnh:
1. Chủ sờ hữu bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có lối đi ra, có quyền yẽu cầu chủ sở hữu bất dộng sản liền kề dành cho minh một lối đi thuận tiện và hợp lý ra dến dường công cộng. Người được yêu cầu có nghĩa vụ đáp ứng yéu cầu đó. Người được dành lối đi phải dồn bù cho ’ chủ sờ hữu bất dộng sản được yêu cầu, nếu không có thoả thuận nào khác.
2. Vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chicu cao của lối đi do hai bên thỏa thuận, đảm bảo thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho
các bên. Nếu có tranh chấp về lối đi thì có quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định.
3. Trường hợp bất đông sản được chia thành nhiều phần cho các chủ sở hữu khác nhau thì khi chia phải dành lối đi cần thiết cho chủ sở hữu phía trong theo quy định của mục 2 vừa nẽu mà không phải đền bù.