Lợp mái ngói

Lợp mái ngói bao gồm các công việc: lợp ngói, lợp bờ nóc, xây bờ dải.
Kích thước các loại ngói và yêu cầu chất lượng xem ở mục 2.4.1.
1. Lợp ngói máy, ngói ximáng – cát
Trình tự công viêc như sau:
1. Dùng dây thép dẻo dường kính 1 mm, cắt đoạn dài 380 mm, xỏ
” 1 vào lỗ ở núm ngói khoảng — số ngói lợp.
2. Xếp ngói đều lên mái (xếp úp viên ngói, xen kẽ 1 viên có dây buộc, 2 viên không).
3. Căng dây làm cự đường giọt chảy ở mép dưới của mái. Hàng ngói chân mái phải buộc dây thép vào litô tất cả các viên ngói, phải nhô ra khỏi mái hiên > 60 mm, ở chỗ có máng nước trên mái thì các viên ngói phải đè lên lãnh > 50 mm.
4. Lợp chéo rẻo cờ từ dưới lên trên, từ phải sang trái. Theo hàng ngang, cứ 3 viên thì có 1 viên ngói buộc dây thép vào litô.
5. Ngói bò nóc phải úp lên ngói lợp mái > 40 mm và chèn vữa ximăng – cát ở chân viên ngói bò và hèm rãnh tiếp giáp giữa các viên ngói bò.
6. Xây bờ dải (có trất) bằng gạch chỉ.
Khi lợp ngói máy, ngói ximãng – cát cần chú ý:
1. Viên ngói đầu tiên có mép sát với mép tường hồi.
2. Chân khay các viên ngói phải móc vào litô.
3 Hèm viên ngói đật sau phải khít với rãnh viên ngói đặt trước.
1. Nếu mái có bờ góc thì phải chém ngói theo đường chéo của bờ để lợp cho khít.
2. Khi úp ngói bò ở bờ dải cũng phải dùng vữa để gắn.
Lọp 1 m2 mái ngói cần vật liệu như ở bảng 4.35.
Bảng 4.35

Lợp mái ngói 1

Lợp 1 m ngói bò cần 7,0 / vữa ximăng – cát và
3,3 viên ngói bò dài 330 mnt (Định mức số 169);
2,8 viên ngói bò dài 390 mm (Định mức số 168);
2,5 viên ngói bò dài 450 mm (Định mức số 167).
Xây 1 m bờ nóc bằng gạch chỉ, kể cả trắt, cần
26 viên gạch chỉ và 30 ỉ vữa (Định mức số 166);
5 viên gạch chỉ và 15 / vữa (Định mức số 170).
Xây 1 m bờ dải,chảy cần 13,5 viên gạch chỉ’và 20 / vữa (Định mức
số 171).

1. Lợp ngói mấu
Cách lợp ngói mấu như sau: Hàng ngói dưới cùng phải nhô ra khỏi litô 80 – 100 mm, các hàng ngói sau lợp chồng xen kẽ các hàng trước. Từ hàng ngói thứ hai trở lên nóc đều lợp cho khe hàng trên so le với khe hàng dưới (h.4.39a), viên ngói trốn chồng lên viên ngói dưới ít nhất là
chiều dài viên ngói. Bờ nóc, bờ chảy úp ngói bò, có gắn vữa xiraãng – cát. ở các cạnh mái, viên ngói được lợp chéo cho khớp với đường chéo mái (h.4.39b).
Lợp 1 m2 mái cần 65 viên ngói mấu và 0,15 kg đinh 60 mm (Định mức số 2219).

Lợp mái ngói 1

2. Lợp ngói máng
Lợp ngói máng (ngói âm – dương) từng hàng từ dưới dồn lên. Viên ngói hàng trên úp lên viên ngói hàng dưới khoảng nửa chiều dài viên ngói. Giữa lớp ngói ngửa (âm) và lớp ngói úp (dương) có gắn vữa ximãng – cát cho khỏi xô, tuột. Bờ nóc, bờ dải lợp bằng ngói bò có gắn vữa ximăng – cát (h.4.40).
Lợp 1 m2 mái cần 80 viên ngói 
Lợp 1 m2 mái cần 125 viên ngói dẹt (kể cả ngói rải) và 0,02 kg đinh 50 mm (Định mức số 2218).

Lợp mái ngói 1

Kiểm tra, nghiêm thu lợp ngói như sau:
1. Không dược dùng các viên ngói bị sứt mẻ góc cạrih, gãy chân khay, rỗ, cong vênh,…
2. Các viên ngói lợp lên mái phải khít chặt, các hèm rãnh, mũi ngói phải khớp nhau.
3. Đúng độ dốc mái theo thiết kế.
4. Mặt mái phải phẳng, các hàng ngói phải “ngang bằng thẳng ngay”.
5. Nóc nhà, tường bổi, bờ dải,… phải thẳng, phẳng.