Các yêu cầu chung về nhà ở

Có thể khái quát nhà ở có ba chức năng chính:
1. Bảo vệ con người chống lại những bất lợi của điều kiên khí hậu (nắng mưa, gió bão, nhiệt độ,…), điều kiên xã hội để mọi thành viên trong gia đình có được sự an toàn trong cuộc sống.
2. Là tổ ấm gia đình, tạo diều kiện thuận lợi cho mọi thành viên trong gia đình nghi ngơi, tái tạọ sức lao dộng, vui chơi – giải trí và hưởng thụ, đồng thời cảm thấy gần gũi, ấm cúng, vui vẻ, phát triển được thể chất, tinh thần và nòi giống.
3. Kết hợp học tập, làm việc và có thể cả làm kinh tế (sản xuất, kinh doanh,…).
Từ ba chức năng chính nêu trên, người ta đưa ra bái yêu cầu cợ bản về nhà ờ:
Ị. Bền vững, điều này là hiển nhiên, vì trước tiên nhà phải được Xây dựng vững chắc, sử dụng lâu dài, tránh được các tác động phá hủy của điều kiện tự nhiên như bão lụt, động đất,…
Khi thiết kế nhà phải tuân theo các tiêu chuẩn về độ bền của các cấp
nhà.
2. Thích dụng, bao gồm tiện nghi, tiện dụng, phù hợp,… là các yêu cầu cơ bản trong điều kiện có thể khi xây dựng nhà. Theo yêu cầu này là diện tích, tính độc lập, phù hợp với tập quán, tín ngưỡng, khí hậu,…
3. An toàn cho người, chẳng hạn an toàn về điện(1), cháy nổ, an ninh, vệ sinh môi trường ® ,…
4. Thẩm mỹ trong điều kiện có thể và hài hòa với xung quanh. Phải tuân theo quy định về mỹ quan dô thị ở mục 1.1.10.
Trong điều kiện nước ta, theo Chương trình Nghiên cứu khoa học KC 11 và Chiến lược quốc gia về nhà ở thì phấn đấu đến nãm 2010 mỗi gia đình có được chỗ ờ thích hợp với bốn điều kiện sau đây:
1. Có nhà riêng hoặc căn hộ độc lập, đáp ứng được yêu cầu chung và yêu cầu riêng của các thành viên, có diện tích trung bình để ở là 8 m2/người và 3 – 3,5 m2 diện tích phụ (ờ độ thị), 10 m2/người dể ở (ở nông thôn).
2. Không gian kiến trúc phù hợp với tập quán sống và tín ngưỡng của các dân tộc và các miền, phù hợp với khí hậu từng vùng.
3. Có kết cấu vững chắc, vật liệu bền lâu để chịu dựng dược tải trọng tĩnh, gió bão, động đất, lữ lụt và khí hậu.
4. Đảm bảo mõi trường sống hợp vệ sinh, có đủ nước sạch, ánh sáng, giao thông trong nhà thuận tiên và mỹ quan.