Công tác sơn

Sơn có ưu điểm là tiện bền, đẹp, dễ lau rửa,.. Các loại sơn xem ở mục 2.12.8. Hiện nay có xu hướng C mg sơn nước thay cho quét vôi ve tại ehome 3. 1. Pha màu sơn Tỷ lệ (%) pha màu sơn ] ítư ở bảng 4.38. Bàng 4.38 Tiếp bảng 4.38…